• 1958 je bila v Novi Gorici ustanovljena Vajenska šola trgovinske stroke. Šolo so preselili iz Brežic, od koder so prenesli v na novo ustanovljeno šolo tudi vse knjižnično gradivo z arhivom vred.
  • 1962 se je šola preimenovala v Šolski center za blagovni promet. Na novo preimenovani šoli sta se priključili administrativna šola iz Šempetra pri Gorici in Ekonomska šola iz Ajdovščine, ki sta s sabo prinesli kompleten arhiv, učbenike ter leposlovje. Z združitvijo šol je Šolski center za blagovni promet pridobil kar nekaj knjižničnega gradiva. Kljub temu pa v tistem času prava knjižnica še ni obstajala. Knjižnično gradivo so imeli shranjeno na različnih mestih. Vse leposlovje so po zaporednih inventarnih številkah postavili v manjši kabinet, vse strokovno gradivo so hranili v vitrinah v šolski zbornici in po kabinetih posameznih učnih aktivov. Za varuhe knjižničnega gradiva in za nabavo so bili zadolženi učitelji, ki jim je bilo to delo blizu. Leposlovje so dijakom izposojali za domače branje, strokovna literatura pa je bila namenjena le učiteljem.
  • Šolsko leto1980/81 – začele so se priprave na prehod na usmerjeno izobraževanje. Šola se je preimenovala v Srednjo družboslovno in ekonomsko šolo. Pojavile so se potrebe po strokovnem kadru. Po zakonu so lahko vse tiste šole, ki so imele 8000 enot knjižničnega gradiva, pridobile delovno mesto knjižničarja.
  • 1982 so na šoli zaposlili knjižničarko. Knjižnične prostore so uredili v drugem nadstropju bivšega dijaškega doma Šolskega centra za blagovni promet. Gradivo so iz kabinetov prenesli v knjižnico. Vzpostavljen je bil učbeniški sklad.
  • 1990 je knjižnica pridobila računalniški program podjetja SAOP Šolska knjižnica, s pomočjo katerega je knjižničarka vse knjižnično gradivo računalniško obdelala.
  • 1997 so v knjižnici zaradi upokojitve zaposlili knjižničarko. Z odobritvijo Ministrstva za šolstvo so v knjižnici pridobili še polovično delovno mesto. Sledila je posodobitev programa Šolska knjižnica, z listkovnega načina izposoje gradiva so prešli na računalniški. Vse knjižnično gradivo so računalniško obdelali. Nakup knjižničnega gradiva je začel zelo naraščati. Letno so pridobili povprečno 2000 naslovov novih enot knjižnega in neknjižnega gradiva. Knjižnični fond so redno povečevali.
  • 1998 je nova prelomnica v razvoju knjižnice. Med letnimi počitnicami so temeljito prenovili knjižnične prostore, tako da sedaj knjižnica razpolaga s približno 200 m2 prostora s prijetno čitalnico. Strokovna ureditev knjižničnega gradiva se je bistveno spremenila, saj so jo postavili po sistemu UDK, tako da odgovarja potrebam uporabnikov srednje šole.
  • 2000 so s pomočjo Ministrstva za šolstvo knjižnico opremili z novim pohištvom ter z novo računalniško opremo.
  • 2013 je leto združitve v Šolski center Nova Gorica. V izposojo so ponudili 31000 enot knjižničnega gradiva, preko 30 naslovov serijskih publikacij in mnogo multimedijskega gradiva. Knjižnica je prevzela vse gradivo zdravstvene šole in postala knjižnica za potrebe ekonomske in zdravstvene šole.