Pogoji za prilagoditev šolskih obveznosti dijaku

Preverite kako lahko dijaku Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, v skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur.l. RS, št. 30/2018), prilagodimo obveznosti.
Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi in dijaku zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov. Šola lahko prilagodi šolske obveznosti nadarjenemu dijaku dijaku, vrhunskemu športniku, dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju, dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti, dijaku, ki prihaja iz tuje države, v drugih utemeljenih primerih in dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev določenih, z odločbo o usmeritvi.

Za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti dijak oz. starši mladoletnega dijaka zaprosijo s pisno vlogo in ji priložijo potrebno dokumentacijo (glej Vloga za prilagoditev šolskih obveznosti). Vlogo je potrebno vložiti do 30. septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.

O vlogi odloči ravnatelj po prejemu popolne vloge, ko predhodno pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora in svetovalne službe. Sklep velja za eno šolsko leto. Šola v sodelovanju z dijakom in starši mladoletnega dijaka pripravi osebni izobraževalni načrt, s katerim se prilagodi izvedba pouka in druge pravice ter obveznosti dijaka in šole.

Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev lahko miruje, če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu, če je negativno ocenjen pri dveh ali več predmetih, če mu je bil izračen ukor, v primeru daljše bolezni oz. poškodbe in iz drugih utemeljenih razlogov.

Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev preneha, če ob poteku obdobja mirovanja pravice, ne popravi negativnih ocen, če preneha pogoj za pridobitev pravice do prilagoditev, če je dijak izključen iz šole, če dijak oz. starši mladoletnega dijaka predlagajo prenehanje in s potekom obdobja, za katerega je bila pravica do prilagajanja podeljena.