Pogoji za prilagoditev šolskih obveznosti dijaku

Preverite kako lahko dijaku Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, v skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur.l. RS, št. 30/2018), prilagodimo obveznosti.
Šola prilagaja šolske obveznosti dijaku na različne načine glede na vrsto prilagoditve.

Šola, poleg prilagoditev dijakom, ki se vzporedno izobražujejo; dijakom s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi in dijakom zaradi zdravstveni razlogov, lahko prilagaja šolske obveznosti tudi drugim dijakom in sicer nadarjenim dijakom; perspektivnim športnikom; vrhunskim športnikom; dijakom, ki se pripravljajo na mednarodna tekmovanja, prireditve in izmenjave; dijakom v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti; dijakom, ki prihajajo iz tuje države; v drugih utemeljenih primerih in kot dodatne prilagoditve dijakom s posebnimi potrebami.

Zaradi trenutnih razmer poteka pridobivanje pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti na dva načina:

  1. za dijake prvih letnikov: dijak oz. starši mladoletnega dijaka za prilagoditve zaprosijo z vlogo “VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PRILAGODITVE  ŠOLSKIH OBVEZNOSTI PRVI LETNIKI” in ji priložijo potrebno dokumentacijo, ki je navedena v vlogi (točka 2). Natančno izpolnjen obrazec s prilogami je potrebno vložiti:
    1. v tajništvu šole s priloženimi dokumenti ali
    2. po elektronski pošti na info.sets@scng.si  (in priložiti skenirane dokumente) in z nazivom zadeve: Za prilagoditev obveznosti_ime_priimek_razred, najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto. Iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.
  2. za dijake višjih letnikov: dijak oz. starši mladoletnega dijaka za prilagoditve zaprosijo z vlogo “VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PRILAGODITVE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI VIŠJI LETNIKI”. Natančno izpolnjen obrazec brez prilog je potrebno vložiti:
    1. v tajništvu šole brez priloženih dokumentov ali
    2. po elektronski pošti na info.sets@scng.si (brez skeniranih dokumentov) in z nazivom zadeve: Za prilaoditev obveznosti_ime_priimek_razred, najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto. Iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.

O vlogi odloči ravnatelj po prejemu popolne vloge, po predhodni pridobitvi mnenja oddelčnega učiteljskega zbora in svetovalne službe. Sklep velja največ eno šolsko leto. Šola v sodelovanju z dijakom in starši mladoletnega dijaka pripravi osebni izobraževalni načrt, s katerim se prilagodi izvedba pouka in druge pravice ter obveznosti dijaka in šole.

Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev lahko miruje, če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu; če je negativno ocenjen pri dveh ali več predmetih; če mu je bil izrečen ukor; v primeru daljše bolezni oz. poškodbe in iz drugih utemeljenih razlogov.

Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev preneha, če ob poteku obdobja mirovanja pravice, ne popravi negativnih ocen; če preneha pogoj za pridobitev pravice do prilagoditev; če je dijak izključen iz šole; če dijak oz. starši mladoletnega dijaka predlagajo prenehanje in s potekom obdobja, za katerega je bila pravica do prilagajanja podeljena.