Kako jo definiramo

V osnovi jo lahko definiramo kot stopnjo doseganja rezultatov (znanje, spretnosti, veščine, vrednote dijakov) in izpolnjevanje pričakovanj ter potreb udeležencev oz. zainteresiranih do zavoda.

Kako dobri torej smo in kako lahko to dokažemo?

Na šoli deluje komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predstavniki zaposlenih, delodajalcev, staršev in dijakov. Znotraj komisije za kakovost deluje tim za kakovost, ki je zadolžen za izvedbene aktivnosti na področju kakovosti. Komisija vsako leto pripravi poročilo o svojem delu. Predsednica komisije za kakovost je Natša Djuzić Kunej.

Na osnovi vizije in poslanstva šole imamo oblikovan triletni Razvojni načrt. Vsako leto pripravljamo Samoevalvacijsko poročilo.

Samoevalvacija šole je eden od ključnih dejavnikov pri nenehnem izboljševanju delovanja naše šole in dosežkov naših dijakov. Je del evalvacije šole in sicer njen notranji del. Vključuje vrsto dejavnosti od ocenjevanja dijakov, merjenja, programske evalvacije, evalvacije učiteljev, itd.

Na Srednji ekonomski in trgovski šoli smo procese samoevalvacije začeli že pred letom 2006, saj je bilo prvo poročilo komisije za kakovost pripravljeno v šolskem letu 2006/2007 in nato vsako leto do danes. Leta 2006 smo izvedli tudi prvo anketiranje za potrebe samoevalvacije in pripravili prvo Samoevalvacijsko poročilo. Leta 2009 smo začeli sistematično spremljati kakovost s pomočjo projekta SIQ Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Deset zaposletnih se je usposobilo in certificiralo za notranje presojevalce kakovosti. Na tej podlagi smo pripravili Poslovnik o kakovosti in leta 2011 tudi Poslovnik šole. Dve zaposleni sta postali zunanji evalvatorki kakovosti za področje vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ena pa še ekspertna evalvatorka kakovosti za področje izobraževanja odraslih.

V šolskem letu 2017/2018 smo v okviru ŠC Nova Gorica vključeni v projekt Uvajanja izboljšav in samoevalvacije, ki ga vodi Šola za ravnatelje. V okviru projekta se bodo usposabljale komisije za kakovost posameznih šol in nato koordinirale delo na posamezni šoli.