Interesne dejavnosti so obvezni del predmetnika določenega programa in letnika, ki se izvajajo na specifičen način. Za dijake pomenijo možnost pridobivanja dodatnega znanja in spretnosti, ki so povezane tudi z individualnimi interesi.

Program in obseg interesnih dejavnosti se razlikuje glede na izobraževalni program in letnik.  Interesne dejavnosti so sestavljene iz obveznega in izbirnega dela. Za dijake je udeležba na interesnih dejavnostih obvezna.

Izbirni del programa izberejo dijaki v dogovoru s šolo iz ponudbe šole (strokovne ekskurzije, dodatne kulturne in športne dejavnosti, tečaj prvem pomoči, krožki, raziskovalno delo, ipd.) ali ponudbe izven šole, kar mora biti potrjenjo z ustreznimi dokazili. Realizacija interesnih dejavnosti v predpisanem obsegu ur je navedena tudi v letnem spričevalu dijaka. Dijak, ki ne opravi določenih dejavnosti, ne more napredovati v višji letnik oz. zaključiti izobraževanja.

Dijaki individualno krijejo stroške, ki nastajajo v zvezi z izvedbo interesnih dejavnosti.