Zgodovina

Ob ustanovitvi, je današnja Srednja ekonomska in trgovska šola (takrat Vajenska šola trgovinske stroke), pridobila knjižnično gradivo in arhiv iz Srednje šole za trgovinsko stroško Brežice, ki so jo obiskovali takratni dijaki iz našega območja, ki so se, do leta 1958,  izobraževali za trgovca. Leta 1962 se je šola preimenovala v Šolski center za blagovni promet. Na novo preimenovani šoli sta se priključili administrativna šola iz Šempetra pri Gorici in Ekonomska šola iz Ajdovščine, ki sta s sabo prinesli kompleten arhiv, učbenike ter leposlovje. Z združitvijo šol je Šolski center za blagovni promet pridobil kar nekaj knjižničnega gradiva. Kljub temu pa v tistem času prava knjižnica še ni obstajala. Knjižnično gradivo so imeli shranjeno na različnih mestih. Vse leposlovje so  postavili v manjši kabinet, vse strokovno gradivo so hranili v vitrinah v šolski zbornici in po kabinetih posameznih učnih aktivov.

Velik razmah v razvoju šolske knjižnice se je začel v začetku 80. let.

V šol. letu 1980/81 so se začele priprave na prehod na usmerjeno izobraževanje. Šola se je preimenovala v Srednjo družboslovno in ekonomsko šolo. Pojavile so se potrebe po strokovnem kadru. Leta 1982 na šoli zaposlili knjižničarko. Knjižnične prostore so uredili v drugem nadstropju bivšega dijaškega doma Šolskega centra za blagovni promet. Gradivo so iz kabinetov prenesli v knjižnico. Vzpostavljen je bil učbeniški sklad. Knjižničarka je v sodelovanju z učitelji umetnostne vzgoje v knjižnici pripravljala različne razstave. Leta 1990 je knjižnica pridobila računalniški program za izposojo. Danes je član sistema COBISS.

Šolsko leto 1997/98 je nova prelomnica v razvoju knjižnice. Med letnimi počitnicami so temeljito prenovili knjižnične prostore, tako da sedaj knjižnica razpolaga s približno 200 m2 prostora s prijetno čitalnico.  V šolskem letu 1999/00 so s pomočjo Ministrstva za šolstvo knjižnico opremili z novim pohištvom ter z novim multimedijskim osebnim računalnikom. Z dodatno računalniško opremo so knjižnico obogatili leta 2003. Dijaki imajo dostop do interneta in v knjižnici opravijo veliko samostojnega dela.

Od leta 1997 izvajajo v knjižnici program knjižnično informacijskih znanj v okviru medpredmetnih povezav z različnimi splošnimi in strokovnimi predmeti.

Zelo pestro razvijajo tudi literarno kulturno dejavnost v knjižnici (literarna in glasbena srečanja, razstave, predstavitve knjig, bralni klub, …).

V triintridesetih letih razvoja je knjižnica postala aktivni del šole, saj jo dijaki in profesorji vedno bolj vključujejo v svojo šolsko in obšolsko dejavnost. Dijake informacijsko opismenjujejo, postajajo samostojni uporabniki knjižničnega gradiva in v knjižnico radi prihajajo.