Dijaki s posebnimi potrebami

Koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami na Srednji ekonomski in trgovski šoli je šolska svetovalna delavka Anja Turel.

Usmerjanje dijakov s posebnimi potrebami poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1).

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami

1. Postopek usmerjanja se začne s pisno zahtevo staršev – Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja.

Pisni zahtevi priložite:

 • vso razpoložljivo strokovno dokumentacijo, ki se nanaša na posebne potrebe otroka (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila oz. izvidi),
 • poročilo vzgojno – izobraževalnega zavoda, ki ga otrok obiskuje,
 • zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, ki ga opravi šolska svetovalna delavka.

2. Pisna zahteva za začetek postopka usmerjanja se vloži na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega prebivališča otroka s posebnimi potrebami.

Glede na šolski okoliš sta to v večini primerov:

 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Območna enota Nova Gorica (za Jano Kruh), Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Območna enota Koper (za Zdenko Kolbe), Cankarjeva 5, 6000 Koper.

3. Zavod RS za šolstvo posreduje podatke pristojni Komisiji za usmerjanje.

4. Komisija se sestane s starši in otrokom ter izda Strokovno mnenje. To pošlje staršem in Zavodu za šolstvo.

5. Na podlagi strokovnega mnenja komisije in ostale strokovne dokumentacije pristojna enota Zavoda RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi, ki jo prejmejo straši in šola. V odločbi se določi:

 • program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otroka usmerja,
 • vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega se bo otrok vključil,
 • datumu vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod,
 • obseg, oblika ter izvajalec posamezne oblike dodatne strokovne pomoči,
 • pripomočke, prostor in oprema ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje,
 • začasnega ali stalnega spremljevalca,
 • zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,
 • rok preverjanja ustreznosti usmeritve.

6. Ravnatelj šole določi strokovno skupino, ki pripravi individualiziran program za dijaka. Program mora biti pripravljen v enem mesecu po prejemu odločbe.

Kakršnekoli spremembe glede šolanja dijaka (izpis, sprememba programa) morajo starši sporočiti pristojnemu Zavod RS za šolstvo na predpisanem obrazcu Zahteva za spremembo odločbe o usmeritvi..

Povezave, gradivo

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela:

www.ozara.si/invalidsko-podjetje/prehod-mladih/

Spletna stran socialne pedagoginje Katarine Kesić Dimic (vsebuje veliko informacij in gradiv glede disleksije, ADHD in ostalih motenj):

www.katarinakesicdimic.com

Spletne strani o vzgoji otrok:

www.zavestnostarsevstvo.si

www.vezal.si

www.familylab.si

 

Zgibanke, publikacije:

 

Knjige o vzgoji otrok:

Jodi Gold: Vzgoja v digitalni dobi (Didakta, 2015)

Bogdan Žorž: Vzgoja za svobodo – vzgoja za odrekanje (Ognjišče, 2010)

Bogdan Žorž: Razvajenost, rak sodobne vzgoje (Mohorjeva družba, 2002)

Marko Juhant, Simona Levc: Varuh otrokovih dolžnosti ali nehajte se ukvarjati z otrokovimi pravicami (Čmrlj, 2011)

Viljem Ščuka: Šolar na poti do sebe (Didakta, 2007)