Branje, informacijska pismenost, učenje
Informacijsko opismenjevanje: spoznavanje in delo z informacijskimi viri, spoznavanje knjižnice kot informacijskega središča, podatkovne zbirke, bibliografije, učenje z informacijskimi viri – razrešitev informacijskega problema
Spoznavanje postopkov poizvedovanja in raziskovanja, usvajanje informacijskega procesa kot osnove za samostojno učenje, raziskovanje s pomočjo informacijskih virov.
Izdelava samostojnega pisnega izdelka (miselni vzorec, seminarska naloga, projektna naloga, referat, plakat), ki ga dijaki napišejo po navodilih knjižničarja in učitelja pri posameznem predmetu.